kezdőlap szakterületek ingatlan kapcsolat    
 
 

 

Szakterületek:

1./ Nap, mint nap találkozunk a polgári jog szabályaival a mindennapi életünkben, úgy, hogy nem is gondolunk rá. Hiszen pl. egy zsemle megvásárlása is polgári jogi jogügylet, méghozzá az egyik legősibbé, az adásvételé. No persze aztán ez az a jogterület, amiben a lehető legbonyolultabb jogesetek is előfordulnak. Rengeteg a szerződésszegésből eredő, a hibás teljesítés miatti, szavatossági, a késedelemből adódó vagy a hagyatékkal, stb. kapcsolatos per. Ám e körben praxisom jelentős részét mégis a családjogi ügyek teszik ki. A házassági bontóperek, szülői felügyelettel, gyermektartásdíjjal, kapcsolattartás szabályozásával kapcsolatos ügyek, stb. Igen nagy számban látok el képviseletet ezekben a perekben. Nem csak a jogi hátteret, hanem a bírói gyakorlatot is sikerült alaposan megismernem emiatt. Az élettapasztalat, és az egyes ügyekben kialakult rutin pedig ezekben az ügyekben igen sokat segít, szinte nélkülözhetetlen. Hiszen különösen a családjogi ügyekben leginkább sérült lelkű emberekkel találkozom, veszélyben lévő gyermekeket kell védeni, így nagy empátiával és a sokszor nagyon bonyolult helyzetek megoldására való képességgel kell rendelkezni ahhoz, hogy a megfelelő megoldást meg lehessen találni.

2014.március 15-e óta új polgári törvénykönyvünk van, amely szabályozza életünk mindennapjait. Elmondható róla (sok mással ellentétben), hogy egy nagyon jól sikerült alkotás. De tudni is kell megfelelően alkalmazni.

Alapelvem, ha egy mód van rá el kell kerülni a pert. Az eljárási törvény is tartalmaz erre lehetőséget, és egy kellő tapasztalattal, empátiával és ötletekkel rendelkező jogász is igyekszik ebbe az irányba terelni a jogvitát. Vallom, hogy amíg a probléma konszenzusos megoldására van lehetőség, addig maximálisan kell törekedni arra, és meg kell ragadni minden lehetőséget. Egy akár peren kívüli, akár perbeli egyezség ugyanis jobb lehet, mint egy ítélet. A konszenzuson nyugvó megoldás ugyanis tartalmazza a felek közösen kicsiszolt akaratát, míg egy ítélettel esetleg mindkét fél rosszul jár. Aztán, ha ez nem működik, akkor persze nem marad más hátra, mint a per, amelyben viszont már mindent meg kell tenni a megbízó érdekében.

Egy polgári perben nagyon sok múlik a jogi képviselő felkészültségén, gyors reagáló képességén. Apropó, polgári per. A polgári perrendtartás szabályi is viszonylag újak. Ennek rendelkezéseivel legtöbb jogásznak meggyűlik a baja. Ugyanis olyan szigorú szabályokat tartalmaz, amely miatt sok ügyvéd nem is vállal polgári pereket, mert rengeteg az eljárási törvényben a buktató. Bizony alaposan kell ismerni azt ahhoz, hogy sikerre lehessen vinni egy ügyet..

Én azok közé tartozom, akik még az abszolúte nem ügyfélbarát eljárási törvény alapján is vállalom polgári perekben, de peren kívüli eljárásokban is a képviselet ellátását.

2./ Ügyvédi tevékenységem igen számottevő részét képezi az okiratok, szerződések készítése, szerkesztése. Úgy gondolom, valamennyi szakterület esetén nagy súllyal esik latba a pályán eltöltött szakmai gyakorlat, azonban itt még talán nyomatékosabb az az immár több, mint 40 (és ezen belül 19 budapesti) év, amióta ügyvédi tevékenységet folytatok. Az okiratok világában szükség van jó ötletekre, megfelelő megoldási módokra, az esetleges veszélyek előre látására, amelyek sok év tapasztalata alapján alakulhatnak csak ki. Egy megfelelően megszerkesztett okirat létrehozása, mely mindegyik szerződő fél érdekeit egyként védi, ami összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal, és minden érintett fél elképzelésével találkozik sok esetben nem egyszerű feladat. A szerződések világa egyeseknek könnyűnek tűnhet, hiszen csak azt látják, hogy egy pár oldalas irat készült el és nem látják a mögötte felhalmozódott, és az okiratban manifesztálódott tudást. A mai magyar társadalomban, a korábban szinte elképzelhetetlenre is gondolni kell egy-egy okirat szerkesztésekor. Így szinte minden egyes okirat más, és más. Még a „legegyszerűbb” adásvételi szerződéseknél is komoly odafigyelésre van szükség. Igen sokszor keresnek meg ügyfelek azzal, hogy egy máshol készült okirat nemkívánatos következményeinek az elhárításában vegyek részt. Pedig itt is érvényes a szabály: „Jobb elsőre megfelelően elkészíteni, mint utólag javítgatni.” Irodám az okiratok vonatkozásában teljes körű szolgáltatást nyújt. Nem csak elkészítem az okiratot, hanem amennyiben azt hatósághoz, stb. kell eljuttatni, természetesen az is beletartozik az ügyintézésbe. Nincs megoldhatatlan feladat! Csak a megfelelő ötlettel kell rendelkezni a buktatókat is ismerő tapasztalat mellett, és az ügyfél óhaja teljesülhet.

Vállalom tehát (a teljesség igénye nélküli a felsorolás): ingatlan és egyéb vagyontárgyak adásvételi, ajándékozási, csere, stb., öröklési és tartási, szülői felügyelet rendezésére, gyermektartásdíj és kapcsolattartás szabályozására irányuló szerződések, végrendeletek készítését, szerkesztését.

E körben jegyzem meg, hogy ingatlanközvetítővel állok szoros kapcsolatban, ami azt je-lenti, hogy az ingatlanok forgalmazása és az azzal kapcsolatos okiratok elkészítése egy összehangolt rendszerben, csapatmunkában működik nálunk.

Külön felhívom a figyelmet arra, hogy 2024-ben hatályba lép az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer is. Abban viszont csak azon ügyvédeknek lesz jogosultsága el-járni, akik a megfelelő képzést elvégzik, és ennek megfelelően regisztrálva lesznek. Én közéjük fogok tartozni.

3./ Már a korábbi rendszer utolsó éveiben (a 80-as években!) megindult a jogterületen belül egyfajta erjedési folyamat, a gazdasági élet serkentése érdekében. Akkor jöttek létre a gazdasági munkaközösségek (gmk-k). Volt szerencsém már akkor bekapcsolódni azok jogi okiratainak létrehozásába, a létrejött „cégek” képviseletébe. Pedig akkor még nagyon újszerű volt az egész folyamat, nem volt kitaposott útja. Aztán 1988-tól lehetségessé vált gazdasági társaságok alapítása. Mára pedig már nélkülözhetetlen, természetes részévé váltak életünknek. Nos, a több, mint 40 éves szakmai tapasztalat, még az azóta többször módosított joganyag közepette is sokat segít nyilvánvalóan a cégek világában. Ám ezen jogterületen belül is igen nagy megújuló képességre van szüksége egy jogásznak. Napra késznek kell lenni. A változásokat folyamatosan nyomon kell tudni kísérni. Hiszen aki naprakész a jog világában, aki felkészült, az tud megbízóinak, az ügyfeleknek a lehető legtöbb segítséget nyújtani.

Vállalom tehát gazdasági társaságok alapításával, módosításával, megszűnésével kapcsolatos okiratok szerkesztését, ill. a létrejött gazdasági társaságok teljes körű jogi képviseletét.

A gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyintézés is kizárólag csak elektronikusan tör-ténhet egy ügyvéd részéről. Ezt nem minden ügyvéd vállalja. Én azonban igen, tehát ehhez is teljes jogosultságom van.

4./ Az alapítványokkal, egyesületekkel kapcsolatos jogterület is buktatókkal tűzdelt. Szerteágazó a jogszabályi háttér, és sajnos változik is elég gyakran. Még egy „harcedzett” jogásznak is nehézségeket tud okozni. Nagyon ritka, hogy elsőre átmegy a törvényszékek vizsgálatán egy-egy ezzel kapcsolatos ügy.

Ám én vállalom alapítványok, egyesületek alapításával, létrehozásával, módosításával kapcsolatos okiratok szerkesztését, ill. a jogi képviseletük ellátását.

5./ Nem kell bizonyára különösebben bizonygatnom senkinek, hogy a büntetőeljárás az az eljárás, ami az ember autonómiáját, szabadságát leginkább veszélyezteti. Ehhez képest ott van szükség alkalmasint a legfelkészültebb, legrátermettebb, legagilisabb, legtapasztaltabb ügyvédre. A hatóságokat tisztelő, velük a megbízó érdekében mindenben együttműködő, ugyanakkor az eljárás alá vont személy védelme, képviselete érdekében minden lehetséges törvényes eszközt megmozgató ügyvédről mondható csak el, hogy valóban alkalmas a büntetőjogi védelem ellátására. Nos, a magam részéről igyekeztem és igyekezni is fogok mindenkor megfelelni ezen magas szintű elvárásoknak. Ha éjszaka kell felkészülnöm másnapra, akkor teszem, ha hétvégén vagy éjjel kell bemennem azért a rendőrségre, mert valaki bajba került, akkor megyek. Az ügyvédi pályát ugyanis én valóban hivatásnak tekintem. A hivatásban pedig nincs pihenőidő, nincs elérhetetlenség, ott mindenkor készenlétben kell állni, hogy azonnal be lehessen avatkozni akkor, amikor még nem késő.

Vállalom ugyanis büntető védelem ellátását is, amely ugyancsak nem minden kollégámról mondható el.

6./ Már volt szó érintőlegesen az ingatlanközvetítésről. Kérem, hogy tekintsék meg az „Ingatlan” fül alatt azokat az internetes oldalakat, amelyeken elérhető az irodámmal munkakapcsolatban álló ingatlan közvetítő munkatárs!

 

 

    Copyright © 2013. dr. Szőke K. László ügyvéd